เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา : www.nondeangcity.go.th

 
 
 
ด่วน โคราชน้ำล้น 3 เขื่อน
 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
VTR การจัดการขยะ ชุมชน บ้านหนองโจด D2
 
ตอนที่ 1 กรณีศึกษาการลดขยะภายในชุมชนหนองโจด
 
ชุมชนหนองโจด หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง ชุมชนปลอดขยะ
 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)
 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)
 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste)
 
โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกี
 
ในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)