วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสมจิตร ภมร หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสมจิตร ภมร หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสมจิตร ภมร หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง