วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสมจิตร ภมร หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2566
ซื้อนมจืด ชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง