วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2567
ซื้อถ้วยรางวัลสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเย็บชุดสำหรับการสำรวจข้อมูลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง