วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างเหมาขนย้าย ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาขนย้าย ดัน ขุด ฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง