วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อโทรทัศน์ (LED TV) ไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุตกแต่งจัดเวที ซุ้มสรงน้ำพระพุทธรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 32,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง