วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบสูบน้ำดิบและตู้ควบคุมระบบจ่ายสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์งานประเพณีสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง