วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ตั้งแต่ถนนทช.บ้านนางหว่าง อยู่รอด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายแดง ถึงบ้านนายเชื่อม หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ สำนักงานการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงถังตกตะกอน การประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถของโรงเรียนอนุบาลเทศบาตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอ่างแปรงฟันของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง