วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน แบบสะพาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 7 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ต่อจากของเดิมสายซอย7 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 12 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านหน้าร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำด้านซ้ายทางหลวงหมายเลข207ตั้งแต่ด้านซ้ายร้านประภารุ่งเรืองถึงถนนเทศบาล11 หมู่ที่15
3  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง