วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน ขนาด 2440 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสถานที่สำหรับจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง