วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำบริเวณลำห้วยเจียบ(ตลาดน้อย) หมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อประปาสายซอยเทศบาล 8 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาวางท่อประปาจากปากซอยเทศบาล9ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันโครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนางเงิน โม่งปราณีต หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง