วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเสน่ห์ถึงสี่แยกโรงสีซอย9 หมู่ที่ 1
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
12  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บห 3930 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย(บอร์ด)ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อม้าหินอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย ทะเบียน 84-4385 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง