วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.33-002บ้านเต็งสูง หมู่ที่3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นนม.ถ.33-002บ้านเต็งสูง หมู่ที่3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11
27  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูงหมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11
25  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2562
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
24  มิ.ย. 2562
รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบอเนกประสงค์ขนาด 6,000 ลิตร ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๓๓-๐๐๖ สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ ๑๓ถึงโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๒
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการวางท่อน้ำดิบการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง