วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อปั๊มจ่ายสารเคมี จำนวน 2 ตัว กำหนดส่งมอบ 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์ 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธรณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องเจียใบมีด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ตั้งอยู่บนฐานเทลเลอร์ ขนาด 2 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์การดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง