วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3 -บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3
24  ต.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10
22  ต.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างเหมาวางท่อประปา จากหน้าสำนักงานเกษตรถึงบ้านนายเพ็ชร มีระหันนอก หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง