วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
จ้างเหมาบำรุงรักษา ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดันหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ระบายอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจร หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการค่ายเด็กและเยาวชนคนรักดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง