วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำแรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศในโครงการอบรมและดูงานของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ๕๐ KVA (พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนางปัญญาถึงบ้านนางปราณีต ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงผลิตน้ำดื่มโรงเรียนเทศบาลฯ ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถมดินโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง