วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2562
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อพันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ทะเบียน บห.๓๙๓๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนางเสน่ห์ถึงสี่แยกโรงสีซอย9 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย หมู่ที่ 13