วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเชคสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1070 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นง 2146 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์และจ้างบริการดูแลระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายไกร ดวงอินทร์ถึงบ้านนายเขียว โมรานอก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายไพวัลย์ ดวงอินทร์ถึงบ้านนายเขียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง