วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ม.ค. 2562
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.โนนแดง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
21  ม.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเต็นท์โครงเหล็กพร้อมผ้าใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุจัดทำซุ้มกิจกรรมสำหรับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการลดขยะลดโลกร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-002 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่ 10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)