วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเหมาบริการพัฒนาเว็บไซต์และจ้างบริการดูแลระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายไกร ดวงอินทร์ถึงบ้านนายเขียว โมรานอก หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายไพวัลย์ ดวงอินทร์ถึงบ้านนายเขียว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบรร.อนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง (โรงจอดรถ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง