วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านบุตาคง หมู่ทีี่ 10 -บ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง นม.ถ.33-008 ช่วงบ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่3-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11 ช่วง หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุต่างๆตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาตรวจเชคสภาพพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1070 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นง 2146 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง