วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อรูปปั้นสัตว์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาขุดลอกคลองส่งน้ำจากโค้งถนนเจนจบทิศถึงฝายตลาดน้อยหมู่ที่12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง