วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
วัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถขนขยะและสิ่งปฎิกูล
21  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถขนขยะและสิ่งปฎิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซฒรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสูบน้ำการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง