วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถขนขยะมูลฝอย ทะเบียบ 86-1542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีตสายบ้านบุตาคง หมู่ทีี่ 10 -บ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 รหัสสายทาง นม.ถ.33-008 ช่วงบ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง