วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารตามโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อกล้องโทรทัศน์แบบกระจกสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มศาลาที่พักผู้ปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายบุญชง ถึงศาลากลางบ้าน หมู่ที่4 (ต่อจากของเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูระบายน้ำบริเวณลำห้วยเจียบ(ตลาดน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาไม้ 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงศาลากลางบ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง