วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย7 หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำด้านข้างโรงสี ซอย9 หมู่ที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางทอง พรเกาะถึงนางวิไลภรณ์ ดอกกลาง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อกล้องระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง