วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบตร มหาภูมิพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับเกลี่ยดินบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง