วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านหัวโคก ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบเสียงไร้สา่ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ซื้อสารส้มและคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาดันขุด กลบขยะมูลฝอย บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางสุกานดา กล้าหาญ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
จ้างเหมาปรับภูมิทัศน์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง