วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างห้องประชุม อาคารเรียน2 โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคสล.รอบสระหนองม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายวิโรจน์ พลนอกถึงสระคุ้มส้มป่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างตลาดสดชั่วคราว เทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)