วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม รร.เทศบาลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Thank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อพัดลมขนาดใบพัดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
ซื้อลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง