วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2564
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายท่าแดง หมู่ที่13 - หนองช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเจียบ (วังกะทะ) หมู่ที่ 11 ชุมชนใหม่ศรีประทาน ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-005 สายบ้านหนองโจด หมู่ที่ 13-บ้านหัวโคก หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง(ประตูวัดด้านทิศใต้หมู่ที่13-ปากซอยเทศบาล22 หมู่ที่4) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ธ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้า่นบุตาคง หมู่ที่10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,076 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,380 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ธ.ค. 2563
จ้างอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโทรทัศน์ LED TV แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง