วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-008 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่10-บ้านหัวโคก หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง (ช่วงป้ายเปรม หมู่ที่10-สี่แยกปอแดง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,368 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 16,840 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มี.ค. 2564
ซื้อโคมไฟสปอร์ตไลท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่3-ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล14 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง