วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2566
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง