วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ขนขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการจัดการเลือกตั้งฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายบ้านเต็งสูง หมู่ที่3-ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,980 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,900 ตาราเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล14 หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลติคคอนกรีต สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำเวทีห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง