วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ย. 2563
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสำนักงานประปาเทศบาลโนนแดง หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางเปล่ง โมรานอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายบุญมา ด่านลำมะจาก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายชัย ภิญโญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางทองใบ เกษะ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางเปล่ง โมรานอก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ค่าวัสดุก่อสร้าง