วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2563
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเหมาตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบตร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบตร มหาภูมิพลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำเพื่อการเกษตร ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปรับเกลี่ยดินบริเวณสนามโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง