วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างการกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยูเอชที ของโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมารถแบคโฮขุดลอกวัชพืชในคลองส่งน้ำตามโครงการคลองสวยน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอชทีของโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยเจียบ (วังกระทะ) หมู่ที่ 11 ชุมชนใหม่ศรีประทาน ตำบลโนนแดง ปริมาตรดินขุด 56,576 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มิ.ย. 2564
แบตเตอรี่และยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน บห.3930 นครราชสีมา