วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
ซื้อน้ำยาถังเคมีดับเพลิงและตู้เก็บถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยูเอชทีของโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างการกักตัวกรณีประสบความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล.และแอสฟัลท์ติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อสารส้มคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง