วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างฝายเก็บน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ ลำห้วยเจียบ บริเวณตลาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001 สายบ้านบุตาคง หมู่ที่10-บ้านใหม่ศรีประทาน หมู่ที่11 ตำบลโนนแดง จำนวน 2 ช่วง พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,291 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 86-1542 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ทีี่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายข้างลำสะแทด ถึงนานางอ่อนจันทร์ กองทองนอก หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำจากร้านศักดิ์อะไหล่ถึงบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองโจด หมู่ที่13-บ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 33-005 กว้าง 5 เมตร ยาว 184 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุเนตร นาคนอก ชุมชนบุตาคง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว195 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายดี ประจิตรไปทางนานายบุญเริง คำภูเมือง ชุมชนเต็งสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง