วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อนมจืดชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกบ่อแดง หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสนัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน กิจกรรมประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง