วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือนร้อนระหว่างการกักตัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอขทีสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแดง หมู่ที่13 - หนองช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายหนองช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายโรงแรม ที ที รีสอร์ท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก