วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
แบตเตอรี่และยางรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน บห.3930 นครราชสีมา
27  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุการจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอช ที โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาปรับปรุงพิ้นที่ด้านหลังอาคารเรียน2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซล หนองม่วง ชุมชนเต็งสูง ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างเหมาก่อสร้างห่อกระจายข่าว หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างเหมาขุดบ่อฝังกลบขยะพร้อมขนขยะลงบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถดันหน้า-ขุดหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง