วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อส้ราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล.ซอยบ้านนางสาวศิภาภรณ์ ทุมเกษม ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
ซื้อเตาเผาขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชที ขนาด 200 มล./กล่องสำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-001จากสายซอยเทศบาล3 หมู่ที่3 ถึงสายชุมชนบุตาคง หมู่ที่10 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,958 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,790 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง