วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชที ขนาด 200 มล./กล่อง เดือน พฤษภาคม 2567 สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชที ขนาด ๒๐๐ มล./กล่อง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน ยฉ 6845 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนแดง หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณ ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 810 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนตืส่วนกลาง(รถตู้) หมายเลขทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง