วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีขนาด 200 มล./กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อส้ราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรถนนคสล.ซอยบ้านนางสาวศิภาภรณ์ ทุมเกษม ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง