วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอขทีสำหรับโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิด ยูเอชที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ต.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนระหว่างกักตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าแดง หมู่ที่13 - หนองช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายหนองช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเต็งสูง หมู่ที่ 3 รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 สายโรงแรม ที ที รีสอร์ท หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบุตาคง หมู่ที่10 -บ้านหัวโคก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-008 จำนวน 4 ช่วง พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 5,625 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
21  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก
20  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดยูเอชทีของโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง