วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาขยายเขตประปาสายบ้านนายชานนท์ ช่างเกวียน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางโปย มาศรี ถึงบ้านนายชื่น เงินโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายทศพล พานิชย์นอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายสมโภชน์ พานิชย์นอก หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด PVC๖ บริเวณด้านหน้าบ้านนางเนย ขุนทอง หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายนำ้ประปา ขนาด PVC 6 บริเวณด้านหน้าบ้านนายยุทธพงษ์ โตสัจจาวาส ชุมชนเต็งสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมารถแบคโฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง