วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบบสูบน้ำขึ้นหอถังสูงและระบบจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-004 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง จำนวน 4 ช่วง ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ All-in-One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมส้รางถนนคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ. 33-004 บ้านหนองโจด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง จำนวน 4 ช่วงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด PVC 6 บริเวณด้านหน้าร้านไทยเฮงค้าข้าว ชุมชนหัวโคก หมู่่ที่ ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-001 สายเลียบสระหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 597 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,985 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชีสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)