วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุเพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติคคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-004 จากสายชุมชนตลาดโนนแดง หมู่ที่15 ถึงสายชุมชนหนองโจด (ท่าแดง)หมู่ที่13ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,335 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,675 ตาราเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นง 2146 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคจัดทำถุงยังชีพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีสำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2565
ซื้อนมจืดชนิดกล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกบ่อแดง หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างเหมาขุดลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างกันสาดตลาดสดเทศบาลตำบลโนนแดง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง