วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด PVC 6 บริเวณด้านหน้าร้านไทยเฮงค้าข้าว ชุมชนหัวโคก หมู่่ที่ ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.33-001 สายเลียบสระหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 597 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,985 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชีสมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาขยายเขตประปาสายบ้านนายชานนท์ ช่างเกวียน หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนางโปย มาศรี ถึงบ้านนายชื่น เงินโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายทศพล พานิชย์นอก หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาวางท่อประปาสายบ้านนายสมโภชน์ พานิชย์นอก หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ขนาด PVC๖ บริเวณด้านหน้าบ้านนางเนย ขุนทอง หมู่่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง