วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุรชัย ภาควัชรโยธิน หมู่ที่1ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายบัว คำภูเมือง ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียน ชุมชนโนนแดง หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง กว้าง 5 เมตร ยาว 443 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อส้รางไม่น้อยกว่า 2,215 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถดันหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อฟอร์ด รุ่น ๖๖๑๐-๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกขยะ รุ่น FTR๓๓H๒ ๒๐๐ แรงม้า ขนาด ๖ ตัน ทะเบียน ๘๖-๑๕๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๖๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา ด้านหน้าร้านวรพลการช่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำประปา บริเวณด้านหน้าบ้านนายวิลาส บูรณะบัญญัติ ชุมชนตลาดโนนแดง หมู่ที่ 15 ต.โนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.สายเลียบสระหนองม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง