วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาบริเวณด้านหน้าร้านเอี่ยมอัญ ชุมชนเต็งสูง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กท1070 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคและบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาดันขุดฝังกลบขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชทีขนาด 200 มล./กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง