วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมารถทัวร์ปรับอากาศตามโครงการอบรมและดูงานของชมรมผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง