วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบึงระหอก หมู่ที่10 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสวนนายบุญส่ง ด่านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หมู่ที่๓ ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาขยายไหล่ทางคสล.หน้าโรงเรียนภู่วิทยาด้านหน้าการประปาฯ หมู่ที่4 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชุมชนโนนแดง หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.33-001ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
จ้างปรับปรุงพื้นโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง