วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อนมกล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับกีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบึงระหอก หมู่ที่10 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอุทัย คอกกลาง หมู่ที่ 15 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายข้างสวนนายบุญส่ง ด่านกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง