วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ชนิดยูเอชที ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน งต6706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดยูเอชที โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกิจการประปา(ใบเสร็จรับเงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงคฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง