วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
วัสดุสำนักงาน
20  ม.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบ็ุก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำการประปาเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ซื้อนมกล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในโครงการมหัศจรรย์1,000 วัน Plus โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อซื้ออุปกรณ์กีฬา ตามโครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสำหรับศูนย์เยาวชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับกีฬาฟุตซอลและกีฬาวอลเลย์บอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับกีฬาฟุตซอลและวอลเลย์บอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำปฎิทินการดำเนินงาน/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง