วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กท 1070 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนหินคลุก สายนานางสมจิตร ภมร หมู่ที่1 ตำบลโนนแดง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 555 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,775 ตารางเมตร เทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
5  ก.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง