วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อนมจืดขนิดกล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน งต6706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง ชนิดยูเอชที ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ชนิดยูเอชที ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน งต6706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดยูเอชที โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง