วันที่
ชื่อเรื่อง
18  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ซื้อสารส้ม คลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลำห้วยเจียบ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง 2 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน2โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ขนาดรั้วสูง 2 เมตร ยาว 500 เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต จากบ้านใหม่ศรีประทานถึงลำห้วยเจียบ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง