วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอย23จากปากซอยถึงซอยกลางบ้าน หมู่ที่11 ชุมชนใหม่ศรีประทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนางเงิน โม่งปราณีต หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำประตูเปิด ปิด ท่อระบายน้ำข้างโรงสีซอย 9 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากบ้านนายม้วนถึงสระหนองม่วง หมู่ที่ 3 ชุมชนเต็งสูง ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาขยายไหล่ทางซอย10สองฝั่งบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนถึงทางแยกชุ้มประตูวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำยาถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง