วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้บุนวม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงคฺ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 5 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองบริเวณห้วยเจียบและลำสะแทด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เลขทะเบียน บห.3930 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแรงสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง