วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาทำประตูเปิด ปิด ท่อระบายน้ำข้างโรงสีซอย 9 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากบ้านนายม้วนถึงสระหนองม่วง หมู่ที่ 3 ชุมชนเต็งสูง ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาขยายไหล่ทางซอย10สองฝั่งบริเวณหน้าโรงเรียนชุมชนถึงทางแยกชุ้มประตูวัดด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อน้ำยาถังเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายชุดดับเพลิงและเสื้อกั๊กสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดี ประจิตร ถึงนานายบุญเลิง คำภูเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลโนนแดง ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 680 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)