วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 12566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการโรงเรียนเบาหวานเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อนมจืดขนิดกล่องสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ทะเบียน งต6706 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง