วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (เครื่องสูบน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณปากซอยบ้านนายสมาน ขุนทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกสายลำสะแทดถึงนานายลับ เวียงสีมา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ ชั้น ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง