วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลากลางบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลากลางบ้านถึงบ้านนางสุดารัตน์ กลางสวัสดิ์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้อสารส้มคลอรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดยูเอชที ขนาด 200 มล./กล่อง เดือนพฤษภาคม 2567 สำหรับโรงเรียนชุมชนโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายบ้านนายบัว คำภูเมือง หมู่่ที่13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายบุญมี ผินพิมาย หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางดิโอ นาคนอก หมู่ที่ 10 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.จากหน้าโรงงานถึงบ้านนายสุวัฒน์ พิมพ์สระเกษ หมู่ที่3 ตำบลโนนแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนชุมชนโนนแดง ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง